CƠ CẤU TỔ CHỨC & BAN LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN


Ban Giám Đốc Bệnh Viện gồm.

Giám Đốc

BSCKI. Lê Văn Long


Phó Giám Đốc

BS Lê Nguyễn Quế Minh


Phó Giám Đốc

BS Lê Nguyễn Quế Minh


Phó Giám Đốc

BS Lê Nguyễn Quế Minh


What our patients say

You are in a good hands....